ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wyniki

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwotach 3 510 000,00 zł oraz 3 450 000,00 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)Drukuj informację Zamówienie publiczne: Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwotach 3 510 000,00 zł oraz 3 450 000,00 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)

Szczegóły informacji

Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwotach 3 510 000,00 zł oraz 3 450 000,00 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Krzeszyce

Finansowanie: Środki własne

Nr TED: 2015/S 086-155892

Termin składania ofert / wniosków: 2015-06-09 09:30:00

Ogłoszono dnia: 2015-05-05 przez Zofia Smolińska

Treść:

05/05/2015    S86    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
Polska-Krzeszyce: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2015/S 086-155892
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Krzeszyce
ul. Skwierzyńska 16
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce
Osoba do kontaktów: Zofia Smolińska
66-435 Krzeszyce
POLSKA
Tel.: +48 957573161
E-mail: skarbnik@krzeszyce.pl
Faks: +48 957573086
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://krzeszyce.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwotach 3 510 000,00 zł oraz 3 450 000,00 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego).
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina Krzeszyce.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwotach 3 510 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy złotych, 00/100) oraz 3 450 000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66000000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zadanie nr 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa sfinansowania zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 3 510 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy złotych, 00/100) (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego). Spłata przejętego zobowiązania nastąpi w 52 kwartalnych ratach płatnych w terminie od 31 marca 2017 r. do 31 grudnia 2029 r. zgodnie z harmonogramem zawartym w siwz.
Zadanie nr 2: Przedmiotem zamówienia jest usługa sfinansowania zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 3 450 000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego). Spłata przejętego zobowiązania nastąpi w 52 kwartalnych ratach płatnych w terminie od 31 marca 2017r. do 31 grudnia 2029r. zgodnie z harmonogramem zawartym w siwz.
Szacunkowa wartość bez VAT: 621 030,38 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 30.6.2015. Zakończenie 31.12.2029
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwotach 3 510 000,00 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66000000
3)Wielkość lub zakres
Zadanie nr 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa sfinansowania zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 3 510 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset dziesięć tysięcy złotych, 00/100) (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego). Spłata przejętego zobowiązania nastąpi w 52 kwartalnych ratach płatnych w terminie od 31 marca 2017 r. do 31 grudnia 2029 r.
Szacunkowa wartość bez VAT: 314 161,07 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 30.6.2015. Zakończenie 31.12.2029
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowe warunki realizacji zawarto w siwz.
Część nr: 2 Nazwa: Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwotach 3 450 000,00 zł (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66000000
3)Wielkość lub zakres
Zadanie nr 2: Przedmiotem zamówienia jest usługa sfinansowania zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 3 450 000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) (art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego). Spłata przejętego zobowiązania nastąpi w 52 kwartalnych ratach płatnych w terminie od 31 marca 2017r. do 31 grudnia 2029r.
Szacunkowa wartość bez VAT: 306 869,30 EUR
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 30.6.2015. Zakończenie 31.12.2029
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Szczegółowe warunki realizacji zawarto w siwz.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium:
1) Dla Zadania nr 1 w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100). Wadium, wniesione w każdej formie, musi obejmować okres związania ofertą, to jest 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert,
2) Dla Zadania nr 1 w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100). Wadium, wniesione w każdej formie, musi obejmować okres związania ofertą, to jest 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu (wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego),
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić na konto Zamawiającego:
Gmina Krzeszyce, nr konta: 31835500090035101420000010 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu na usługę sfinansowania zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu" (a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty). Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale.
4. Termin wniesienia wadium w każdej formie: do dnia 9 czerwca 2015 r. do godziny 9:30.
5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego.
7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz w dokumencie wadialnym musi znaleźć się zapis, iż jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. W gwarancji nie mogą być zawarte jakiekolwiek warunki ograniczające zakres odpowiedzialności gwarancyjnej. Dokument wadialny musi obejmować wszystkie przypadki opisane w art.46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Opisano w Załączniku 5aib do siwz PROJEKT/ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie ww. warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie ww. warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 95
2. Możliwości wydłużenia okresu spłaty zobowiązania maksymalnie o kolejne 5 lat. Waga 5
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 9.6.2015 - 09:30
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9.6.2015 - 09:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 9.6.2015 - 10:00
Miejscowość:
Krzeszyce, siedziba Zamawiającego
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji opisano w siwz.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwlania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI. PZP „Środki ochrony Prawnej”.
2. Środkami ochrony prawnej są:
a. odwołanie
b. skarga do Sądu
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Adres na jaki należy kierować odwołanie: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa
9. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
10. Szczegółowe informacje dotyczące trybu postępowania, kwoty wpisu oraz inne istotne wiadomości w zakresie środków ochrony prawnej można powziąć na stronach internetowych UZP: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa
02-676 Warszawa
E-mail: odwlania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:30.4.2015

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krzeszyce
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zofia Smolińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zofia Smolińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-05 14:42:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-05 14:47:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-17 09:35:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3223 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony